Gebruik

Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van onze website en applicatie is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Na het aanmelden voor een cursus wordt u automatisch geregistreerd. Personen die zich willen aanmelden voor een cursus of zich willen registreren dienen minimaal 18 jaar te zijn.

Door u aan te melden voor een les, serie of cursus via Yogaplaza gaat u een overeenkomst aan met de aanbieder van de lesstof. De algemene voorwaarden van de aanbieder van de cursus zijn op die overeenkomst van toepassing. Online Yoga is en/of wordt geen partij bij de overeenkomst.  De aanbieder van de cursus zal u verder informeren over de cursus en zal de facturatie verzorgen.

Teneinde bovengenoemde dienst te kunnen uitvoeren, is Yogaplaza gerechtigd om het e-mail adres en de overige contactgegevens te delen met de aanbieder van de cursus.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. De informatie bij de cursussen wordt verstrekt door de aanbieder van de cursus. Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Lesaanbod en geschiktheid

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.

De aangeboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de aangeboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Raadpleeg jouw arts, behandelaar of gynaecoloog wanneer je twijfelt over het meedoen van de oefeningen of specifieke houdingen.

Yogaplaza, en/of docente(n) kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele lichamelijke schade of opgelopen letsel van de cursist, ongeboren kind, voor-, in of na de yogales.

Eigendom & reproductie

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Op het gebruik van deze website en onze diensten is Nederlands recht van toepassing. Voor vragen en/of opmerking kunt u contact met ons opnemen. Bekijk ook onze privacyverklaring

Links van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van externe websites of bronnen waarnaar op onze website wordt verwezen of waarnaar wordt verwezen. Wij onderschrijven niet en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor claims die voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar op dergelijke websites.

Uw account

Als u ervoor kiest om een product of dienst te kopen dat op onze website wordt aangeboden, wordt u gevraagd om een account aan te maken en wordt u gevraagd om uw eigen unieke gebruikersnaam en wachtwoord te maken. U moet uw accountgegevens veilig houden. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account. U erkent, stemt ermee in en gaat ermee akkoord dat we uw accountgegevens mogen bewaren en openbaar maken indien dit wettelijk verplicht is of in goed vertrouwen gelooft dat dergelijke behoud of openbaarmaking is redelijkerwijs noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijk proces of om deze Servicevoorwaarden af te dwingen.

Verwerking van betalingen;
Orderverwerking

Onze website wordt gehost door Yogaplaza, dat ook helpt bij het verwerken van onze bestellingen. Wanneer u uw creditcardgegevens invoert als betaling voor een bestelling, verzendt Yogaplaza die informatie rechtstreeks en veilig naar zijn externe betalingsverwerker, die de creditcard verifieert en de betaling aan ons overmaakt. Noch wij, noch Yogaplaza slaan ooit uw creditcardafbeelding of -nummer op. Verkoop- en gebruiksbelastingen, zoals van toepassing bij wet, zijn gebaseerd op uw locatie en onze locatie en de aankoopprijzen zijn inclusief belastingen. U bent verantwoordelijk voor het betalen van toepasselijke belastingen met betrekking tot uw betalingen en vrijwaart Yogaplaza en Auviworks voor het niet betalen van alle belastingen, inclusief omzetbelasting, op basis van door u verstrekte onjuiste informatie. Als u denkt dat u recht heeft op terugbetaling van belastingen, bent u zelf verantwoordelijk voor een dergelijke vaststelling. Yogaplaza vervult ook alle bestellingen voor digitaal gedistribueerde inhoud door die inhoud beschikbaar te maken voor weergave. Het informeert u over de apparaat- en systeemvereisten voor toegang tot deze inhoud. U bent verantwoordelijk voor het voltooien van de digitale download en voor alle risico van verlies van de inhoud na het downloaden. U erkent dat de resolutie en kwaliteit van de ontvangen inhoud afhangt van een aantal factoren, waaronder het type apparaat waarop het wordt gestreamd en de beschikbare bandbreedte. Hoewel we ernaar streven om een kijkervaring van hoge kwaliteit te bieden, geven wij, noch Auviworks, enige garantie met betrekking tot de resolutie of kwaliteit van de inhoud. Na ontvangst van een bestelling voor een van onze producten, zullen wij deze direct gaan afhandelen.

Acceptabel gebruik

U stemt ermee in geen geautomatiseerd systeem te gebruiken of te starten, inclusief maar niet beperkt tot "robots", "spinnen" of "offline lezers", die toegang krijgen tot onze website op een manier die meer verzoekberichten naar onze servers stuurt in een bepaalde periode van tijd die een mens in dezelfde periode redelijkerwijs kan produceren met een conventionele online webbrowser. U stemt ermee in om alle toepasselijke wetten na te leven bij uw gebruik van onze website.

Onacceptabel gebruik

Je zal niet;

enig deel van de website wijzigen, aanpassen, in sublicentie geven, vertalen, verkopen, reverse-engineeren, decompileren of demonteren;
alle copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsrechtenvermeldingen op of op enig deel van de website of enige inhoud verwijderen of weergeven;
"Frame" of "spiegel" een deel van de website, of een link naar enig ander materiaal dan via de homepage van de URL op www.yogaplaza.tv of de URL's die door ons voor dergelijke doeleinden aan u zijn verstrekt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming autorisatie;
een robot, spider, sitezoek- / zoekapplicatie of ander handmatig of automatisch apparaat of proces gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van de website op te halen, te indexeren, "datamining" of op enige andere manier te reproduceren of te omzeilen; of
informatie over of van gebruikers van de website verzamelen of verzamelen zonder hun uitdrukkelijke toestemming en, indien dergelijke toestemming wordt verleend, alleen volgens de toepasselijke wetgeving.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Yogaplaza en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten van en tegen alle claims, acties, rechtszaken of procedures, evenals alle verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten en kosten (inclusief redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit een schending door u van een van deze Servicevoorwaarden of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Het lidmaatschap op Yogaplaza omvat

-Toegang tot het Yogaplaza-lidmaatschapsportaal beschikbaar op www.yogaplaza.tv en in de Yogaplaza-apps* op iOS, Android, AppleTV, AndroidTV*, Amazon FireTV*, Roku* en gescreencast via Chromecast, Airplay of Bluetooth
-Toegang tot de Facebook-groep "Yogaplaza TV", alleen voor leden van Yogaplaza*.
We doen er alles aan om alle deelnemers een positieve ervaring te bieden. Aldus kan Yogaplaza, naar eigen goeddunken, uw deelname aan een van haar programma's, live, opgenomen, op sociale media gebaseerd of digitaal beperken, opschorten of beëindigen zonder restitutie of vergeving van resterende betalingen als:
-als je storend wordt of moeilijk om mee te werken;
-je de programmarichtlijnen niet volgt; of,
-u belemmert de deelname van onze instructeurs of deelnemers aan ons programma ('s).

U erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat:

De inhoud van Yogaplaza TV is niet bedoeld als vervanging voor, of in plaats van, andere gezondheids- en welzijnstraining, certificering, accreditatie en / of licenties.
Uw deelname aan dit programma is geen vervanging voor eventuele licentievereisten die op u van toepassing kunnen zijn en geeft u niet de onafhankelijke bevoegdheid om zorg te verlenen, regimes voor te schrijven of medicijnen of supplementen voor te schrijven.
Uw activiteiten op het gebied van gezondheid en welzijn blijven onderworpen aan uw opleiding, kwalificaties en licenties.

Inhoud

Programma-educatie en -informatie is bedoeld voor een algemeen publiek en is niet bedoeld en mag niet worden opgevat als specifiek advies, toegesneden op een individu.
Alle materialen, procedures, beleidsregels en normen, alle lesboeken, alle leermiddelen, alle aanvullingen en dergelijke die ter beschikking zijn of zullen worden gesteld door het Bedrijf of de door haar aangewezen faciliteit, of enige andere bron, mondeling of schriftelijk, is voor persoonlijk gebruik alleen in of in combinatie met dit trainingsprogramma.
Programma-inhoud is alleen voor persoonlijk gebruik en mag niet worden verkocht, opgenomen, op video opgenomen, gedeeld, onderwezen, weggegeven of anderszins bekendgemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf of zijn aangewezen vertegenwoordiger.
De informatie in programmamateriaal is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Daarom, als u ideeën in dit materiaal wilt toepassen, neemt u de volledige verantwoordelijkheid voor uw acties.
We zijn niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen die in programmamateriaal kunnen voorkomen.
Gebruikersnamen en wachtwoorden mogen niet worden gedeeld met derden.
Elke overtreding van het bedrijfsbeleid met betrekking tot het gebruik van inhoud leidt tot de onmiddellijke beëindiging van uw inschrijving zonder restitutie.

Lidmaatschap en kosten

Facturatie

Leden worden maandelijks of jaarlijks gefactureerd op basis van de oorspronkelijke aanmeldingsdatum. De tarieven voor leden zijn vergrendeld, wat betekent dat hun tarief hetzelfde blijft zolang ze lid zijn, ongeacht de prijsverhogingen voor het publiek.

Beëindiging

Deze voorwaarden worden van kracht op de datum waarop u voor het eerst onze website bezoekt of gebruikt en blijven van kracht totdat ze worden beëindigd in overeenstemming met deze voorwaarden. U stemt ermee in dat wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot onze website en alle inhoud en alle inhoud, met of zonder kennisgeving, om welke reden dan ook kunnen opschorten, blokkeren of beëindigen. Elke vermoedelijke illegale of frauduleuze activiteit kan worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties.

Annulerings- en restitutiebeleid

Uw aankoop van een product of dienst of ticket voor een evenement kan al dan niet voorzien in enige terugbetaling. Maandelijkse en jaarlijkse Yogaplaza-leden kunnen op elk moment annuleren om toekomstige betalingsverplichtingen te beëindigen. Jaarlijkse leden kunnen binnen 14 dagen na inschrijving opzeggen en een e-mail sturen naar online@yogaplaza.nl om een volledige terugbetaling aan te vragen. Daarna is restitutie niet toegestaan. Actieve leden kunnen hun lidmaatschap opzeggen via hun accountinstellingen nadat ze zich hebben aangemeld op www.yogaplaza.tv en blijven toegang krijgen tot hun bronnen voor de rest van hun betaalde lidmaatschap. Nadat het lidmaatschap is beëindigd, hebben leden geen toegang tot lidmaatschapsbronnen. Proefleden moeten voor het einde van de proefperiode annuleren als ze de aankoop van het Yogaplaza-lidmaatschap niet willen voortzetten. Proefleden kunnen hun abonnement op elk moment annuleren en komen niet in aanmerking voor restitutie.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen door deze pagina bij te werken met dergelijke wijzigingen en de ingangsdatum van die wijzigingen aan te geven. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze voorwaarden regelmatig door te nemen om uzelf vertrouwd te maken met eventuele wijzigingen. Door onze website te blijven bezoeken en gebruiken nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden.

Online verkoop/handel

Bepaalde secties van de site kunnen u toelaten om veel verschillende soorten producten en diensten online te kopen die door derden worden geleverd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of enig ander aspect van deze producten en diensten. Als u een aankoop doet bij een handelaar op de site of op een site waarnaar de site verwijst, de informatie die u hebt verkregen tijdens uw bezoek aan de online winkel of site van die handelaar, en de informatie die u geeft als onderdeel van de transactie, zoals uw creditcardnummer en contactgegevens kunnen zowel door de handelaar als door ons worden verzameld. Een handelaar heeft mogelijk andere praktijken op het gebied van privacy en gegevensverzameling dan de onze. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dit onafhankelijke beleid. Bovendien kunt u, wanneer u producten of diensten op of via de Site koopt, onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op uw aankoop of gebruik van dergelijke producten of diensten. Voor meer informatie over een handelaar, de online winkel, het privacybeleid en / of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn, gaat u naar de website van die handelaar en klikt u op de informatielinks of neemt u rechtstreeks contact op met de handelaar. U ontslaat ons en onze gelieerde ondernemingen van alle schade die u oploopt en gaat ermee akkoord geen claims tegen ons of hen te doen gelden die voortvloeien uit uw aankoop of gebruik van producten of diensten die door derden via de site beschikbaar zijn gesteld. Uw deelname, correspondentie of zakelijke transacties met een derde partij gevonden op of via onze site, met betrekking tot betaling en levering van specifieke goederen en diensten, en alle andere voorwaarden, verklaringen, of garanties die verband houden met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke derde partij. U gaat ermee akkoord dat Yogaplaza niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies, schade of andere zaken van welke aard dan ook die voortvloeien uit dergelijke transacties. U stemt ermee in financieel verantwoordelijk te zijn voor alle aankopen die door u of iemand namens u via de site worden gedaan. U stemt ermee in om de site te gebruiken en diensten of producten via de site te kopen, uitsluitend voor legitieme, niet-commerciële doeleinden. U gaat er ook mee akkoord geen aankopen te doen voor speculatieve, valse of frauduleuze doeleinden of om te anticiperen op de vraag naar een bepaald product of een bepaalde dienst. U stemt ermee in om alleen goederen of diensten te kopen voor uzelf of voor een andere persoon voor wie u dit wettelijk is toegestaan. Wanneer u een aankoop doet voor een derde partij waarvoor u de persoonlijke informatie van de derde partij aan ons of een handelaar moet verstrekken, verklaart u dat u de uitdrukkelijke toestemming van die derde partij hebt verkregen om de persoonlijke informatie van die derde partij te verstrekken.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze voorwaarden of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via: online@yogaplaza.nl Deze servicevoorwaarden en dit privacybeleid zijn van kracht vanaf 20 mei 2020.